PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Nimi
(1) Mittetulundusühingu nimi on ELU NIMEL MTÜ (edaspidi MTÜ).

2. Mõiste
(1) Mittetulunudusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

3. Õigusvõime
(1) Mittetulunudusühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest.

4. Asukoht
(1) MTÜ juriidiliseks asukohaks on Kotka 12, Tallinn.
(2) MTÜ põhitegevuskohaks on Eesti Vabariik.

5. Eesmärk
(1) MTÜ tegutseb avalikes huvides, mille eesmärgiks on elu väärtustamine vähihaigustest teadlikkuse tõstmise ja ennetustöö kaudu ning patsientidele parema ravi- ja elukeskkonna loomine.

6. Tegevussuunad
(1) Igakülgselt abistada ja toetada vähipatsiente.
(2) Koostöö tegemine erinevate valdkondlike organisatsioonidega Eestis ja välismaal.
(3) Teavitustöö tegemine (projektid, infopäevad, üritused, infomaterjalid jmt) eesmärgiga tõsta teadlikkust haigusest, ennetada vähihaigustesse haigestumist ja propageerida tervislikku elu.
(4) Patsientide huvi esindamine ja parima oskusteabe jagamine haigla personalile, sotsiaalhoolekande asutuste töötajatele, poliitikakujundajatele, kohalike omavalitsuste jm võrgustikuga seotud institutsioonidele.

II MTÜ LIIGE

7. Liige
(1) MTÜ liige peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik või vähemalt 16- aastane Eesti elanik, kes tunnistab sõnas ja kirjas MTÜ põhikirja.

8. Liikmeks vastuvõtmise kord
(1) Liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel;
(2) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole ühingu juhatuse liikmetest, kuid mitte vähem kui 2 liiget;
(3) Liikmeks astuda soovija loetakse MTÜ liikmeks MTÜ juhatuse otsuse hetkest;
(4) Liikmeks vastu võetud liikmekandidaati teavitatakse juhatuse otsusest;

9. Liikmete arvestus
(1) Liikmete arvestust ja sellega seotud asjaajamist korraldab MTÜ juhatus.

10. Liikmete õigused
Liikmel on õigus:
(1) valida ja olla valitud MTÜ juhtorganitesse;
(2) kandideerida MTÜ juhatuselt saadud volituste alusel MTÜ nimel ja toetusel teiste organisatsioonide juhatustesse ja ametikohtadele ning rahvusvaheliste organisatsioonide valitavatesse kogudesse, juhatustesse või ametikohtadele;
(3) esindada avalikkuse ees MTÜ-d, avaldada seisukohti ja töötulemusi selleks juhatuselt saadud volituste alusel;
(4) saada informatsiooni MTÜ tööst, otsustest, koostöökavadest, välissuhtlusest ning kavandatavatest üritustest;
(5) pöörduda mistahes küsimuses avalduse, ettepaneku ja kriitikaga MTÜ juhatuse poole;
(6) osaleda ühiskondlikes liikumistes ja organisatsioonides, mille eesmärgid ja tegevus on kooskõlas MTÜ programmi ja eesmärkidega;
(7) võtta isiklikult osa ühenduse juhatuse koosolekust, kus arutatakse tema tegevust ja käitumist;
(8) põhikirjaliste kohustuste täitmisel juhatuse otsusega saada MTÜ toetust;
(9) omada üldkoosolekul mandaadi õigust.

11. Liikmete kohustused
MTÜ liige:
(1) peab kinni põhikirjast ja viib oma kodanikutunde ning südametunnistuse kohaselt ellu ühenduse üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
(2) võtab valituna osa järjekindlalt ja kohusetundlikult käesoleva põhikirja 10 punktides 1 ja 2 nimetatud valitavate organite ja kogude tööst;
(3) hoiab oma käitumisega kõrgel MTÜ mainet ja käitub kooskõlas heade tavadega;
(4) maksab õigeaegselt ja ettenähtud suuruses sisseastumis- ja liikmemaksu;
(5) suhtub heaperemehelikult MTÜ varasse.

12. MTÜ-st väljaastumine ja väljaarvamine
(1) Liige loetakse MTÜ-st välja astunuks kirjaliku avalduse kinnitamisest MTÜ juhatuse poolt;
(2) MTÜ-st väljaarvamine kuulub MTÜ juhatuse pädevusse ja võib toimida käesoleva põhikirja 11 loetletud kohustuste rikkumisel;
(3) Väljaarvamise otsus tehakse MTÜ juhatuse koosseisu häälteenamusega;
(4) MTÜ-st välja astumisel või arvamisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

III ÜLDKOOSOLEK

13. Üldkoosolek
(1) Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.
(2) Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas vähemalt ühe kuulise ette teatamisajaga.
(3) Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusel vähemalt kümnepäevase etteteatamisajaga.
(4) Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest.

14. Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
(1) Päevakorra-, reglemendi- ja valimisjuhendi kinnitamine, valimiskomisjoni ja teiste üldkoosoleku tööorganite moodustamine;
(2) Juhatuse esimehe ja juhatuse täiendavate liikmete aruannete kuulamine ning sellele hinnangu andmine;
(3) MTÜ põhikirja muutmine;
(4) Otsuste langetamine MTÜ ühinemise, jagunemise ja lõpetamise kohta;
(5) Kord aastas MTÜ juhatuse esimehe ning teiste juhatuse täiendavate liikmete valimine;
(6) Liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade kinnitamine;
(7) MTÜ majandusaasta aruande kinnitamine.
(8) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

15. Üldkoosoleku otsustusvõime
(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
(2) Kõikide otsuste poolt hääletatakse avaliku hääletuse teel, kui ei nõuta salajast hääletamist. Salajase hääletamise nõudmise õigus on kõikidel MTÜ liikmetel;
(3) MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik, et vastava otsuse poolt hääletab 2/3 üldkogu delekaatidest.
(4) Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult vähemalt pooled MTÜ liikmed.

16. Kandidaatide ülesseadmine valitavatele kohtadele
(1) Kandidaatide ülesseadmise õigus on kõikidel MTÜ liikmetel. Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse eelnevalt kirjalik ettepanek valimiskomisjonile, või suuline ettepanek koosolekul selleks ettenähtud ajal;
(2) Üles seatud kandidaatidest koostab valimiskomisjon nimekirja. Nimekiri suletakse üldkoosoleku otsusega.

17. Juhatuse esimehe valimine
(1) Juhatuse esimees valitakse salajasel hääletusel;
(2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üldkoosolekul üle poole osalenud liikmetest. Kui üks kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, toimub uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub
enim hääli saanud kandidaat.

IV JUHATUS

18. Juhatus
(1) Juhatus korraldab MTÜ tööd üldkoosolekute vahelisel ajal;
(2) Juhatuse koosseisu kuuluvad: juhatuse esimees, juhatuse liikmed;
(3) Juhatuses on 3-5 liiget;
(4) Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes juhatuse otsusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(5) Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks;

19. Juhatuse ülesanded
(1) Võtab vastu juhatuse kodukorra ning teeb selles muudatusi;
(2) Viib ellu ja täidab üldkoosoleku otsuseid;
(3) Esitab MTÜ eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks;
(4) Koostab vajadusel MTÜ vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korra;
(5) Valmistab ette ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks pikemaajalised tegevuskavad ja projektid;
(6) Esindab MTÜ-d suhetes teiste organisatsioonide ja asutustega;
(7) Kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette selle päevakorra;
(8) Peab MTÜ liikmete kohta registrit;
(9) Moodustab vajadusel MTÜ paremaks juhtimiseks allorganisatsioone (toimkondi, osakondi jne.), mis ei ole juriidiliselt iseseisvad. Allorganisatsioonid moodustatakse juhatuse otsusega ning nende õigused ja kohustused
määratakse kindlaks juhatuse poolt kehtestatud eeskirja järgi.

20. Juhatuse koosolek
(1) Juhatuse töövormiks on koosolek juhatuse esimehe kokkukutsumisel;
(2) Juhatuse koosolekust peab juhatuse esimees juhatuse liikmetele ette teatama vähemalt ühe nädala;
(3) Juhatuse erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt kolm päeva;
(4) Juhatuse esimees on kohustatud juhatuse kokku kutsuma, kui sellise ettepaneku teeb 1/3 MTÜ juhatuse liikmetest.
(5) Juhatuse koosolekud võivad toimuda ka elektroonselt.

21. Juhatuse otsuste vastuvõtmine
(1) Juhatus on otsustuvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 50%, või nende esindajad;
(2) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohal olevatest liikmetest;
(3) Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või elektroonselt kõik juhatuse liikmed.
(5) Elektroonsete juhatuste korral saadab juhatuse korraldaja kõikidele juhatuse liikmetele päevakorra punktid, ettepanekud hääletamiseks jm. e-kirjaga ning koostab protokolli koos hääletamistulemustega vastavalt saabunud vastustele. Kõik e-kirjad on antud protokolli lahutamatu osa.

22. Juhatuse liige
(1) Esindab MTÜ-d ja kirjutab alla juhatuse otsustele ja avaldustele;
(2) Kirjutab alla MTÜ ja teiste organisatsioonide vahelistele lepingutele ja kokkulepetele juhatuse otsusega;
(3) Juhib MTÜ igapäevast tööd;
(4) Täidab muid temale juhatuse otsusega määratud ülesandeid.
(5) Osaleb aktiivselt juhatuse aruteludes ning otsustusprotsessides.
(6) Valib enda seast igal koosolekul juhataja ja protokollija.

V JURIIDILISED JA MAJANDUSLIKUD ÕIGUSED

23. MTÜ kui juriidiline isik ja tema majanduslikud õigused
(1) MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik.
(2) MTÜ-l on oma sümboolika.
(3) MTÜ-l on kirjastamise õigus.
(4) MTÜ võib vastavalt kehtivatele seadustele:
1) omada vallas- ja kinnisvara;
2) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
3) avada ja sulgeda pangaarveid;
4) palgata töötajaid;
5) korraldada tuluüritusi, loteriisid, ennustusvõistlusi jms.

24. Rahalised vahendid ja nende kasutamine
(1) MTÜ rahalised vahendid saadakse:
1) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
2) ürituste korraldamisel laekunud tuludest;
3) sponsorite annetustest;
4) riigieelarve eraldistest;
5) pärandvarast;
6) muudest seaduslikest tuludest;
(2) MTÜ vara võib kasutada ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
(3) MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsembril.

VI LÕPPSÄTTED

25. MTÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
(1) MTÜ tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek, kui vastavasisulise otsuse poolt hääletab kirjalikult 2/3 kõikidest MTÜ liikmetest;
(2) MTÜ likvideerijaks on MTÜ üldkoosoleku poolt moodustatud komisjon;
(3) Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
(4) MTÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt käesolevale põhikirjale, mittetulundusühingu seadusele ja teistele Eesti Vabariigi seadustele.